تسمه های v شکل:

72266318220318395148150832537815023615680

 تسمه های v شکل:

این تسمه ها از انواع پرکاربرد تسمه ها می باشند و سطح مقطع این تسمه ها به شکل زیر می باشد: