تسمه تایمینگ متری بادنده وگامهای مختلف

7182

 

تسمه های تایمینگ باانواع دنده وگام وروکش به صورت متری وبا طولهای نامحدود تا۱۰۰ متر