تسمه تایمینگ روکشدار

34282-1 conti timing standard  GEN III b_208_Image_24 REC11

RECU3RECUBRIMIENTO

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

TIMING VPZ

۳۳۹۱۹۹۲۸  ۳۳۹۱۹۹۳۸  ۲۱   ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

 

r10 r9 r8 r7 r6 r5 r4 r r1 r2 r3

r11

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸  ۳۳۹۱۹۹۳۸  ۲۱   ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

 

rr rr1 rr2

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸  ۳۳۹۱۹۹۳۸  ۲۱   ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

rrb rrb2 rrb3 rrbb rrbb2

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید

TEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980