تسمه شیاری

تسمه شیاری از انواع تسمه های انتقال نیرو است وساختار آن تشابه زیادی با تسمه های تایمینگ دارد با این تفاوت که آجهای داخل تسمه به شکل

شیارهایی در طول تسمه طراحی شده اند و وظیفه اصلی آن انتقال قدرت ونیروی چرخشی از موتور به قسمتهای دیگر دستگاه بوده واین توسط فولی های

شیاردار صورت میگیرد.اندازه گیری  درتسمه شیاری برحسب میلیمتر ویا اینچ میباشد.در این تسمه ها نوع وتعداد شیار داخل تسمه در مشخص کردن 

محل کاربرد ونوع کار برد تسمه  تعریف شده واز اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

جدول مشخصات فنی تسمه شیاری

PJ

J L

 

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸  ۳۳۹۱۹۹۳۸  ۲۱   ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

TEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980