تسمه تخت

 تسمه های تخت:

سطح مقطع این تسمه ها به شکل زیر می باشد

این تسمه ها با پولی های محدب به کار می روند

19711312412688171151881222061662192365681 961969498322261751601680202483614027180